Tuesday, February 7, 2017

TUESDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 7:1-13. UNSA MAY MAHITABO KON ANG ATONG PAG-AMPO UG BUHAT DILI KINASINGKASING? Ang mga pulong sa pag-ampo, ug bisan ang mga maayong buhat, mawad-ag bili kon kini dili ubanan og maayong kasingkasing. Gisaway ni Hesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod pinaagi sa pag-ingon: “Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.” Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagsusi sa atong mga pag-ampo ug mga apostolado. Gibuhat ba nato kini aron sa pagdayeg sa Ginoo o aron lamang ipakita sa mga tawo. Adunay panultihon nga nagkanayon, “Sincerity makes the very least person to be of more value than the most talented hypocrite.” Ang kamatinud-anon sa tawo, dili ang kanindot sa iyang pulong ug buhat, maoy mas mahinungdanon.

No comments: