Sunday, February 19, 2017

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME


MATEO 5:38-45. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON SA MGA KAAWAY O SA MGA TAWO NGA NAGHATAG KANATO’G KASAKIT? Panimaslan, pasakitan, paantoson, o dili man gani, patyon. Apan, kon kita mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, dili kini ang angay natong buhaton. Sa mga gustong manimalos, si Kristo karon nagtambag: Try kindness, instead of retaliation. “Higugmaa ang imong kaaway. I-ampo sila nga nagpasakit kanimo.” Gisugo kini ni Hesus tungod kay kini ang makaayo kanato. Sa pagpasaylo, gilibre nato ang kaugalingon sa pagdumot ug sa kasuko, mga pagbati nga makadaot kanato. Sa pag-ampo alang sa kaaway, giluwas nato ang tawo gikan sa kaparotan ug gihunong nato ang panagbugno. Matod pa ni Abraham Lincoln: “The best way to destroy an enemy is make him a friend.”

No comments: