Thursday, June 30, 2016

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Tungod sa sakramento sa bunyag ug kompirma, atong nadawat sa ngalan ni Hesus ang bokasyon sa pagsangyaw sa paghari sa Dios ug sa pagtabang nga mahimo kini nga realidad sa kinabuhi. Matag usa kanato gitawag nga manginlabot sa buhat sa pagsangyaw sa gugma sa Dios, dili lamang ang mga pari ug kamadrehan. 

Ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos ug Lucas nagsaysay mahitungod sa misyon sa 12 ka mga apostoles, nga maoy unang mga pangulo sa Simbahan. Apan, karong Domingoha atong nadungog ang ebanghelyo ni San Lucas nga naghisgot sa pagpadala ni Hesus sa 72 ka mga tinun-an. Ang numero 72 usa ka symbolic number. Sa libro sa Genesis kapitolo 10, adunay listahan sa mga kaliwat ni Noe nga gimugna sa 72 ka mga pangalan, ug gitoohan nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan nagagikan sa maong kaliwatan. Sa paggamit sa numero 72, buot ni San Lukas ipasabot nga ang tahas sa pagsangyaw sa Maayong Balita dili lamang para sa pipila ka mga piniling pangulo kondili para sa tanang mga binunyagan. Kinahanglan nga moapil ang tanan sa pagsangyaw tungod kay ang Maayong Balita ni Kristo ipakuyanap man sa tibuok kalibotan.

Si Hesus nag-ingon: “Ang anihon daghan, apan diyotay ra ang mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini.” Kinsa man ang Tag-iya sa Uma? Ang Dios Amahan. Kinsa man ang anihonon? Sila ang mga tawo nga wala pa makabati ug makasinati sa dakong gugma sa Dios. Kinsa man ang mga mangangani sa Dios? Walay lain kondili kita nga mga binunyagan. Si Kristo nag-aghat kanato sa pag-ampo nga unta madugangan ang mga mangangani o mga tawo nga motabang sa pagpabati sa Diosnong gugma ngadto sa tanan. 

Unsa man kining atong misyon sa pagsangyaw ug unsaon man nato pagbuhat niini? Tingali maghunahuna kita sa buhat sa pagsangyaw diha sa Simbahan pinaagi sa pagwali sama sa gihimo sa mga pari, ug diha sa parokya pinaagi sa pagpanudlo sama sa gibuhat sa mga katekista. Apan kini kabahin lamang sa mas dakong misyon sa pagpabati sa gugma sa Dios. Ang Langitnong Amahan nanginahanglan og mga magsasangyaw: 
-nga mopabati sa Iyang gugma
-nga modala sa Iyang grasya ug panalangin
-nga mopasabot sa Iyang mensahe sa kaluwasan
-nga modala sa Iyang kalooy ug kapasayloan
-nga mohatag og paglaum sa mga naglisod ug nag-antos

Sa ato pa diay, ang buhat sa pagsangyaw nga gihatag kanatong tanan mao ang pagkahimong agi-anan sa grasya sa Dios, ang pagkahimong instrumento nga magdala sa Iyang gugma ngadto sa katawhan. Kini atong mahimo pinaagi sa pagpuyo sa mga gitudlo ni Hesus diha sa ebanghelyo, pinaagi sa paghimo sa Kristohanong mga buhat diha sa atong pamilya, eskuylahan, opisina, merkado ug mga dapit diin kita mahimutang.

Pamalandongan nato kini:
1.  Unsa may nakababag kanato sa pagtuman sa atong papel isip mga magsasangyaw sa Ginoo?
2. Unsa may atong buhaton aron kita mahimong instrumento sa gugma sa Dios ngadto sa ubang mga tawo?

No comments: