Wednesday, June 1, 2016

THURSDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MARCOS 12:28-34. UNSA MAY NINDOT NGA HALAD PARA SA GINOO? Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang halad nga makalipay sa Dios dili ang kwarta o butang nga atong dalhon sa altar, kondili ang paghigugma Kaniya sa tibuok natong kasingkasing, hunahuna ug kusog, ug ang paghigugma sa isigkaingon sama sa paghigugma sa kaugalingon. Sa ato pa diay, ang atong kwarta o butang nga dalhon sa simbahan mahimo lamang nga bililhon kon sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi aduna kitay panahon para sa Ginoo ug aduna kitay pagbati para sa isigkatawo. Nindot ang pahimangno ni Mother Teresa: “At the end of our lives, we will not be judged by how many diplomas we have received, or how much money we have made. We will be judged by ‘I was hungry and you gave me to eat, I was naked and you clothed me, I was homeless and you took me in.’”


No comments: