Saturday, June 4, 2016

10TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

1 Kgs. 17:17-24; Gal 1:11-19; Lk. 7:11-17

Ambot lang kaha kon aduna pa bay mas sakit bati-on sa usa ka inahan kaysa mamatyan og anak. Mahinumdum pa ko kaayo sa mga pulong nga gisulti sa akong inahan samtang nagsud-ong siya sa akong igsoong babaye nga nagtinga tungod sa sakit nga kanser. “Kon mahimo pa lang anak, ako ang mopuli sa imong lugar. Ako na lang unta ang kuhaon sa Ginoo ug dili ikaw.” Para sa usa ka inahan, ang kamatayon sa usa ka anak maoy pinakalisod dawaton. Mas pili-on pa niya nga siya ang mamatay kaysa iyang anak.

Sa mga pagbasa karong Domingoha, duha ka inahan ang namatya’g anak nga lalaki: ang biyuda diha sa unang pagbasa ug ang biyuda diha sa ebanghelyo. Ang ilang pagkabiyuda maoy nakadugang sa ilang makalolooy nga kahimtang tungod kay sa ilang panahon ang babaye magsalig man lamang sa katungod ug panginabuhian  sa iyang bana. Ang ilang mga anak nga lalaki mao untay ilang paglaum ug kasaligan nga mabuhi, apan gikuha man hinoon sa Dios. Tungod sa kamatayon sa iyang anak, ang biyuda sa unang pagbasa nakapangutana kang propeta Elias: “Nasuko ka ba kanako, o tawo sa Dios? Mianhi ka ba aron pagpahinumdum sa akong mga sala?”

Sa mga panahon nga kita hadlaon og dagkong mga problema ug kasakitan, dili malikayan nga makapangutana usab kita sa Dios:  “Nasuko ka ba kanako Ginoo?” “Unsa may sala nga akong nabuhat nga gisilotan mo man ako og sama niini?” Karong Domingoha gitudloan kita nga ang mga problema ug kasakit sa tawo dili timailhan sa kasuko sa Dios. Dili usab kini angay nga sabton nga silot sa atong mga sala o panimalos sa Dios sa tawong makasasala. Diha sa unang pagbasa, gidungog sa Dios ang pag-ampo ni propeta Elias ug gibuhi niya ang anak sa biyuda. Ug diha sa ebanghelyo, si Hesus mismo ang nag-uli sa kinabuhi sa lalaki nga namatay ug naghatag niini balik ngadto sa iyang inahan. Nganong gibuhat man kini ni Hesus? Ang ebanghelyo nagsaysay nga si Hesus nibati og dakong kalooy sa biyudang inahan nga namatyan.

Kining mga pagbasa magpahimangno kanato sa dili pagtan-aw sa mga suliran ug kasakitan sa mga tawo isip silot gikan sa Dios. Imbis nga maghukom, kita gidasig nga mahisama kang Kristo nga mobati’g dakong kalooy sa mga nagmasulob-on ug nag-antos, makighiusa kanila, ug molihok alang sa ilang kaayohan. Gitawag kini sa Ingles og “Compassion”, kalooy nga ubanan og lihok sa pagpakighiusa ug pagtabang. Ang atong kalooy sa usa ka tawo (pity) walay kapuslanan kon kini dili ubanan og mga buhat sa gugma.

Ang kalibotan karon nanginahanglan og dugang nga “compassion”, dili lang “pity”, ug labaw nga dili “judgement”. Usa ka magsusulat nag-ingon, “A lighted candle of compassion can easily illuminate the world more than the blinding light of anger, intolerance and violence combined.” Hinaot nga kining mga pagbasa karon magdasig kanato nga mahisama sa Dios nga moduol ug mobisita sa mga tawo nga nagmasulob-on, makighiusa ug motabang kanila.

Ang Dalai Lama nag-ingon: “If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.”

Pamalandongan nato kini:
1. Kinsa man ang mga nag-antos ug gisakit sa atong palibot karon? Giunsa man nato pagtan-aw ug pagsabot ang ilang kahimtang?

2. Unsa may atong gibati ug gibuhat samtang nagtan-aw sa kalisdanan sa uban?

No comments: