Friday, June 10, 2016

FEAST OF SAINT BARNABAS, APOSTLE


MATEO 10:7-13. KINSA MAN ANG GITAHASAN NGA MAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA? Sa kapistahan ni San Bernabe apostol, kita gipahinumduman kalabot sa atong bokasyon isip mga binunyagan. Sama kang Bernabe, kita gipili aron mopadayon sa trabaho nga gisugdan sa mga apostoles – ang pagsangyaw mahitungod kang Kristo ngadto sa mga tawo. Aron mahimong epektibo, kinahanglan nga makamao kitang malimot sa kaugalingon ug maghunahuna sa kaayohan sa uban. Ang atong pagsangyaw ubanan gayod og pagpangalagad. Matod pa ni Pope Francis: “They are like the two sides of a medal. Those who proclaim Jesus are called to serve, and those who serve proclaim Jesus.” Ang usa ka sumusunod ni Kristo dili mahimong mosubay og laing dalan gawas sa dalan sa Magtutudlo, nga mianhi dili aron alagaran kondili aron mag-alagad.

No comments: