Thursday, June 23, 2016

THURSDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 23, 2016 MATEO 7:21-29. KINSA MAN ANG TINUOD NGA KRISTIYANO? Ang pagsimba ug pag-ampo mga buhat nga relihiyoso, apan dili kini maoy makapahimo natong Kristiyano. Si Hesus nag-ingon, "Dili ang tanan nga magtawag kanako'g 'Ginoo, Ginoo, makasulod sa Gingharian sa Langit, kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan." Sa ato pa, ang pagsimba mahimo lamang dalaygon kon kini ubanan og maayong buhat. Kon kita maminaw sa Pulong sa Dios apan dili magsunod niini, sama kita sa tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Sa panahon sa pagsulay, dali ra kitang mahugno. Apan kon ang Pulong sa Dios atong puy-an kada adlaw, mahimo kitang lig-on sama sa tawo nga naghimog balay ibabaw sa bato. Busa, si San Pablo nagdasig, "Let your roots grow down into Christ, and let your lives be built on Him" (Col 2:7).

No comments: