Friday, June 24, 2016

SOLEMNITY OF THE BIRTH OF SAINT JOHN THE BAPTIST

PAMALANDONG Hunyo 24, 2016 LUKAS 1:57-66,80. UNSA MAY MENSAHE NING KAPISTAHAN NI JUAN NGA MAGBUBUNYAG? Kini magpahinumdum nga matag bata nga mahimugso usa ka bililhong gasa gikan sa Dios. Si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios og usa ka anak bisan sila mga tigulang na. Ang bata ginganla'g Juan, sa Ebreyo "Yehohanan", nga nagpasabot, "Ang Dios Manggihatagon". Si Juan nitubo nga puno sa espiritu ug gituman niya ang iyang papel, nga mao ang pag-andam sa mga tawo alang sa pag-abot sa Mesiyas. Sama kang Juan, kita mga gasa sa Dios dili lamang para sa pamilya kondili para sa kalibotan. Aduna usab kitay misyon sa pagpaila ni Kristo ngadto sa ubang mga tawo. Adunay nag-ingon, "There are two great days in a person's life. The day we are born and the day we discover why."

No comments: