Sunday, August 23, 2009

Ika-21 nga Domingo sa Ordinaryong Panahon (B)

Josue 24:1-2, 15-18; Efeso 5:21-32; Juan 6:60-69

Unsa may atong reaksyon kon makadungog ta og pagtulun-an nga lisud sabton ug lisud buhaton?

Human si Jesus magsulti mahitungod sa iyang lawas ug dugo nga ihatag para sa mga tawo isip kalan-on ug ilimnon, daghan sa iyang mga tinun-an ang miingon: “Lisod kaayo ang maong pagtulun-an. Kinsay makadawat ani?” Ug tungod niini, daghan kanila mihunong sa pagsunod kang Jesus.

Aduna pay mga nahiunang pagtulun-an si Jesus nga dili sayon sundon, sama pananglitan: “Kon dunay mosagpa kanimo sa tuong aping, ipasagpa pud ang wala”; “Pasayloa ang tawo nga makasala kanimo sulod sa kapitoan ka pito ka higayon”; “Higugmaa ang imong mga kaaway”; ug “Ibaligya ang imong kabtangan ug ihatag sa mga kabos”. Dios lang ang nasayod pila ka mga tawo ang mihunong sa pagsunod kaniya human nila madungog kining mga pagtulun-an.

Apan, bisan daghan ang mibiya kang Jesus, diha gihapoy nagpabilin nga mitoo kaniya. Sa iyang kabahin si Pedro miingon: “Ginoo, kinsa may lain namong kapaingnan? Naa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon.”

Karong panahona, si Jesus nagpadayon sa buhat sa pagpanudlo pinaagi sa Simbahan. Daghang mga tawo ang nalamdagan ug nagiyahan tungod sa mga pagtulun-an nga gisangyaw sa mga obispo, mga pari ug mga katekista. Apan, dili nato malilong nga adunay mga pagtulun-an sa Simbahan nga dili “popular” o lisud dawaton sa ubang mga tawo, apil na niini ang mahitungod sa artificial contraception, premarital sex, divorce, same-sex union, In-Vitro-Fertilization, ug uban pa. Ang pangutana mao kini: Kon maglisud kita og sabut sa usa ka pagtulun-an sa Simbahan, unsa may angay nga buhaton ta? Balewalaon ang pagtulun-an ug isipon nga kinaraan? Mangluod ug mohunong sa pagsimba? Mobalhin og relihiyon? O, maningkamot sa pagsabut sa pagtulun-an pinaagi sa pagtoon ug pagpatudlo sa mga tawong adunay saktong kahibalo?

Para sa usa ka matinud-anong sakop sa Simbahan, ang naulahing sugyot maoy labing maayo. Sa dili pa nato sawayon o balewalaon ang usa ka pagtulun-an, maningkamot una kita sa pagsabot niini. Magbasa kita og mga libro ug mangayo sa opinyon sa mga respetadong tawo sa Simbahan sama pananglit sa mga pari ug relihiyoso nga may edukasyon sa teolohiya. Pinaagi sa pagtoon ug sa pagpaminaw og tambag, ang usa ka tawo malamdagan ug makahimo sa angay'ng buhaton.

Usa ka babaye ang masuk-anong miingon sa pari: “Padre, gilainan ko nga naminaw sa atong ikaduhang pagbasa nga sinulat ni San Pablo. Imagine, giingnan ming mga babaye nga magpaubos ug magmasinugtanon sa among bana kay kono ang bana maoy ulo sa pamilya sama nga si Kristo maoy ulo sa Simbahan. Unfair man kini! Mao ni ang makapadako sa ulo sa mga bana!”

Unya ang pari mikuha sa basahon ug kalmado nga mipasabut: “Day, ato una nga tiwason sa pagbasa ang gisulat ni San Pabl: 'Ug kamong mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iyang simbahan'. Nadungog ba nimo ni Day?”

Oo, padre”, mitubag ang babaye.

Unya, kahibalo baka giunsa paghigugma sa Dios ang iyang Simbahan?” nangutana ang pari.

Abtik nga mitubag ang babaye: “Oo, padre. Garabe nga paghigugma. Gihalad gud niya ang Iyang kinabuhi para sa Simbahan.”

Ug ang pari miingon: “Mao kana ang gisugo ni San Pablo sa tanang mga bana. Angay nila alagaran ug pakamatyan ang ilang asawa. Karon, moingon ka pa ba nga unfair si San Pablo?”

Mipahiyum ang babaye ug miingon, “Dili na padre oy.”

No comments: