Saturday, January 14, 2017

FEAST OF SR. STO. NINO

Mateo 18:1-5, 10

Nganong daghan man kaayong mga Pilipino ang nagdebosyon sa Senyor Santo Nino? Ngano man nga ganahan kaayo kita sa Dios nga bata?
Usa sa mga mahinungdanong hinungdan mao ang atong pagkamahigugmaon og bata. Sa atong mga panimalay, ang bata maoy sentro sa atong atensyon. Ganahan kita magpangga, maghalokhalok (bisan bahong singot), maghagwahagwa ug makig-estorya sa usa ka bata. Sa atong mga programa sa telebisyon, radyo ug entablado, malipay kita magsud-ong kon adunay mga bata nga magpasundayag bisan yabag nga mokanta o dili makamaong mosayaw.
Si Pope Benedict miingon nga ang Dios nahimong usa ka bata aron kita dali makat-on sa paghigugma kaniya. Tungod kay maglisud man ang tawo sa paghigugma sa Ginoo, ang Dios na mismo maoy nangitag paagi nga siya mahimong sayon nga higugmaon. Nagpakatawo siya ug nagpakahimong bata.
Ang atong debosyon ug gugma ni Sr. Santo Nino unta magdasig kanato sa paghigugma, pag-atiman ug pagpanalipod sa tanang kabataan sa tibuok kalibotan. Diha sa ebanghelyo, si Kristo nag-ingon: “Si bisan kinsa kaninyo nga modawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan nagdawat kanako.” Ug makusganon ang iyang pahimangno: “Matngoni ninyo nga dili kamo magdaot ni bisan usa ning mga bata, tungod kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel anaa kanunay atubangan sa Langitnong Amahan.”
Ning modernong panahon kinahanglan natong ipadayag sa kalibutan ang atong pagkamahigugmaon og bata. Ngano man?
Una sa tanan, nagkadaghan karon ang mga bata nga nahimong biktima sa pang-abuso. Tungod sa kapobrehon, adunay mga bata nga ipamaligya sa ilang mga ginikanan (mura’g manok). Ang child trafficking mas labaw'ng salawayon kaysa drug ug arms trafficking. Tungod sa kawad-on, adunay mga bata nga patrabahoon sa mga bodega ug mga factorya. Labaw nga salawayon mao ang paghimo sa mga bata nga child prostitutes. Daghan ang mga bata karon nga nahimong biktima dili lang sa verbal ug physical nga pag-abuso, kondili sa sexual usab.
Isip Kristohanong katilingban maghiusa kita sa pagpanalipud sa atong mga kabataan batok sa bisan unsang porma sa pang-abuso. Atong dasigon ang mga lawmakers sa atong nasud sa pagpanday og mga balaod nga manalipod sa katungod sa mga bata.
Dugang pa niini, makasubo usab ang kahimtang sa mga bata nga napasagdan sa ilang mga ginikanan. Adunay mga bata nga naglatagaw lang diha sa mga plaza ug kadalanan. Kinsa ug hain man ang mga ginikanan ani nila? Asa man sila mangatulog ug mangaon? Gawas aning mga bata nga anaa sa kadalanan, aduna usay mga kabataan nga nabiyaan sa ilang mga ginikanan diha sa panimalay (pabantayan sa lola o sa mga yaya) tungod sa pagpanarbaho sa abroad. Tinuod, nahamugaway ang ilang pamuyo tungod kay aduna namay kwarta, apan ang ilang emosyonal ug espirituhanong kinabuhi maoy naapektohan pag-ayo. Dili ikalimod nga daghan kanila (hinoon dili tanan) ang nagmasulob-on ug nagkaproblema.
Atong dasigon ang mga ginikanan nga ania dinhi nga maghunahuna ug maglantaw kanunay sa kinatibuk-ang kaayohan sa ilang mga anak. Ang panginahanglan sa mga bata dili lamang kwarta ug materyal nga butang, kondili labaw sa tanan mao ang presensya ug gugma sa ilang mga ginikanan. Busa, sa pagpangita og trabaho ug panginabuhi-an, atong iapil sa pagtimbang-timbang ang kinatibuk-ang kaayohan sa atong mga anak.
 Sa katapusan, atong pamalandongan ang makasubong kahimtang sa mga magtiayon nga dili na ganahan manganak tungod  kay kono ang bata makahasol sa kinabuhi ug makababag sa pag-asenso. 
Bag-ohay lang nga adunay gihimong survey sa mga bag-ong magtiayon didto sa Europa. Nasayran nila nga pipila lang ka buok ang magtiayon nga nagplano nga manganak. Kini usab ang nagakahitabo sa Amerika, Canada, Australia, Japan ug sa daghang mga lugar. Bisan gani sa Pilipinas, nag-anam kadaghan ang mga tawo nga dili na gusto nga manganak, ang uban manganak lang og tag-usa, tagduha.
Adunay daghang mga mambabalaod sa nasud nga naghunahuna nga ang pagdaghan sa mga tawo maoy hinungdan sa atong kapobrehon. Matod nila, kon mogamay ang populasyon, ang nasud moasenso. Usa kini ka mabaw nga panghunahuna ug pagtan-aw sa problema sa kapobrehon. Ang pag asenso sa nasud ug ang pag-ugmad sa kinabuhi sa mga Pilipino maoy damgo natong tanan. Apan ang simbahan nagtudlo nga dili maayo nga sa simpleng argumento basolon nato ang pagdaghan sa mga bata sa atong kapobrehon.
Daghang ang hinungdan sa kapobrehon sa Pilipinas: graft and corruption sa gobyerno, daotang pamolitika, dili maki-angayon nga pagbahinbahin sa yuta, pagbayad sa atong mga utang sa sulod ug sa gawas sa nasud, ug uban pa. Kombinsido ang Simbahan nga ang pagtubo sa populasyon dili maoy hinungdan sa atong kapobrehon. Mas daghan ang tawo, mas daghan ang motrabaho, mas molambo unta ang nasud. Kini ang mahitabo kon ayohon lang ang pagpadagan ang atong gobyerno.
Sa atong pagsaulog niining piyesta ni Senor Santo Nino, atong pamalandongan pag-ayo ang kabililhon sa mga bata sa atong kinabuhi. Kon magplano mo sa inyong pamilya, kinahanglan mainampoon ang inyong desisyon ug maayo ang inyong pamaagi nga gamiton. Ngano man nga limitahan ninyo ang kadaghanon sa inyong mga anak? Tungod ba kay naglantaw kamo sa ilang tinuod nga kaugmaon o tungod lang ba kay gusto kamo magpakasayon o nahadlok lang kamo sa nagauban nga obligasyon?
Hinumduman nato sa kanunay nga ang Dios mismo naghimo sa bata nga instrumento aron kita mahiduol ug mahigugma kaniya. Si Kristo nag-ingon nga ang bata magpahinumdum kanato sa mga mahinungdanong hiyas sa Kristohanong kinabuhi: sama sa pagkamasaligon sa Amahan, pagkasimple sa kinabuhi, pagkadali malipay, pagkagaan sa kabubut-on, pagkamasinugtanon, pagkamatinuoron, pagkamapaubsanon ug pagkamapasayloon.
Maayong Piyesta kanatong tanan!

Pit Senyor!

No comments: