Saturday, January 7, 2017

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD

Is 60:1-6; Eph 3:2-3, 5-6; Mt 2:1-12

Sa Bag-ong Kasabotan adunay upat ka tawo nga ginganlag Herodes. Kining Herodes nga gihisgotan sa ebanghelyo karon mao si Herod the Great, kang kinsang kabantog naila diha sa iyang pagsugo sa pagpatay sa mga inosenteng bata. Si Hari Herodes usa ka tawo nga laog sa gahum. Nabalaka siya kanunay nga adunay mopuli sa iyang trono. Tungod niini, nahimo niyang patyon bisan ang mga sakop sa iyang pamilya.

Si Herodes usa ka tawo nga naghunahuna lamang sa iyang kaugalingong interes. Kini maoy hinungdan sa iyang walay kwentang kahadlok. Naghunahuna siya nga pinaagi sa pagpabiling hari, maiya ang kalibotan ug ang kalipay. Apan, ang iyang kalaog mao hinoon ang nagdala kaniya og kabalaka ug kagul-anan.

Sukwahi kang Herodes, ang tulo ka halangdong tawo gikan sa sidlakan mga  mapaubsanon ug mahadlokon sa Dios. Ang tradisyon miila kanila nga mga hari nga nagdala sa pangalang Gaspar, Melchor ug Balthazar. Ang ebanghelyo wala moingon nga sila mga hari ug nga sila tulo ka buok. Tingali ang tradisyon naghunahuna nga adunay tulo ka hari tungod sa tulo ka mga mahalong gasa nga gihalad para sa natawong Bata – bulawan, insenso ug mira. Ang mga batid sa Bibliya karon nagtudlo nga kining tulo dili mga hari kondili mga astrologers o mga maalamong tawo nga nagtoon sa mga bitoon aron pagsabot ug pagpanagna unsay mahitabo sa kalibotan.

Ang tulo ka dumuduong puro maalamaon, apan ang ilang kalantip sa hunahuna giubanan og kamapaubsanon ug kamasinugtanon. Gani, nagpakita sila og kaikag nga mosunod sa giya sa usa ka dakong bitoon, nga niadtong tungora giisip nga ilhanan gikan sa kahitas-an.  Lahi kang Herodes, kining tulo wala magtan-aw sa ilang kaugalingon lamang. Miila sila nga adunay Labaw'ng Makagagahum, ug tungod niini, mibiya sila sa ilang mga lugar aron sa pagpangita sa Dios.

Si Herodes nangita sa Bata aron kini iyang patyon; ang tulo ka maalamon gustong makaplagan ang Bata aron ilang simbahon. Tungod kay mipili sila nga moalagad sa tinuod nga Hari, ang tulo nakaangkon sa kalipay nga ilang gipangandoy. Ang ebanghelyo klaro kaayo nga miingon: “Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bitoon, ug sa ilang pagsulod nakita nila ang Bata uban sa Iyang inahan.”

Ang solemnidad sa Epipaniya magpahinumdum kanato nga si Jesus mao ang gugma sa Dios Amahan nga gipadayag sa kalibotan. Siya mao ang Manluluwas dili lamang sa mga Hudiyo, kondili sa tanang katawhan, nga gisimbolo sa mga dumuduong gikan sa sidlakan. Diha lamang kang Jesus kita makaangkon og tinuod nga kinabuhi ug kalipay. Karong adlawa, kita gihagit sa pagsunod sa panig-ingnan sa tulo ka maalamon nga nagpabiling mapaubsanon, nga mibiya sa ilang daang kinabuhi aron sa pagpangita sa Kahayag. Nakaplagan sa mga  maalamon si Jesus dili sa usa ka palasyo, kondili sa pasongan. Kini magtudlo kanato nga ang Dios dali ra makit-an sa mga ordinaryong dapit diin ang mga simpleng tawo gidawat, diin walay tawo nga gidaugdaug, ug diin ang gugma ug pagtinagdanay maoy maghari.

Pamalandongan nato kini:

1.             Asa man kita nagpadulong sa atong panaw ning kinabuhia – sa kaugalingon ba (sama kang Herodes) o sa Dios (sama sa mga mago)?

2.             Unsa may angay natong buhaton aron makaplagan ang Dios – maglinaog ug magpahangad ba (sama kang Herodes) o magmangihatagon ug magmapaubsanon (sama sa mga mago)?

No comments: