Friday, January 13, 2017

SATURDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 2:13-17. UNSA MAY GIPASABOT SA GIINGON NI HESUS, "WALA AKO MOANHI ALANG SA MGA MATARONG KONDILI ALANG SA MGA MAKASASALA"? Wala kini magpasabot nga ang mga matarong dili pinangga sa Ginoo. Sa pagkatinood, ang gisulti ni Hesus usa ka Maayong Balita para kanatong tanan tungod kay kitang tanan makasasala man. Bisan ang mga matarong aduna may kahuyang ug makasala usab. Ang problema sa mga Pariseo ug Saduseo mao kini: Ilang nakita ang mga sala sa uban, apan buta sila sa ilang kasaypanan. Hinaot unta nga dili kita mahisama kanila. Angkonon nato ang atong pagkamasalaypon, apan sama ni Levi, atong biyaan ang makasasalang kahimtang ug mosunod kang Kristo. Ang Panultihon nag-ingon, “Though a righteous man falls seven times, he will get up, but the wicked will stumble into ruin” (24:16).

No comments: