Thursday, January 12, 2017

FRIDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 2:1-12. UNSA MAY MAKAPARALISA SA TAWO? Sa lawasnon nga aspeto, ang tawo mawad-ag kusog sa paglihok kon siya mabali-ag bukog, masudla’g “deadly virus”, o kaha, makasinati’g “stroke”. Apan ang paralisa dili lamang lawasnon kondili espirituhanon usab. Ang tawo maparalisa sa espiritu kon kini mapuno sa sala. Ang daotang kinabuhi ug ang salang mortal maoy hinungdan nga ang tawo dili na motubo ug molambo sa iyang emosyonal ug espirituhanong kinabuhi. Tungod sa sala, maguba ang iyang relasyon sa Ginoo ug sa isigkatawo. Diha sa ebanghelyo, ang paralisado nga tawo giingnan ni Hesus, “Ang imong mga sala gipasaylo na. Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw.” Sakto ang mensahe sa usa ka caption nga nag-ingon: “Sins can tie up your life; Jesus can clip you free.”

No comments: