Saturday, October 15, 2016

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Ex 17:8-13; Tim 3:14-4:2; Lk 18:1-8

Usa ka Domingo sa buntag, ang pari nagwali mahitungod sa pagkamakanunayon sa pag-ampo. Ang iyang punto nga kon ang tawo dili mohunong sa pag-ampo, makadawat gayod siya sa iyang gipangayo. Nadunggan kini ni Nestor, usa ka tawo nga sugarol. Pagkahuman sa misa, nagpabilin siya sa Simbahan kay nagplano siya nga mangayo ni Lord og numero para tay-an sa swertres. Sa iyang hunahuna, dili siya mohunong karon og ampo kay sa giingon na sa pari, basta mangayo sa way hunong, makadawat gayod.

Nagluhod si Nestor nga nag-ampo atubangan sa imahen ni Hesus. “Lord, hatagi kog tulo ka numero.” Naudtohan na lang, walay numero nga miabut. “Lord, please taga-i kog numero.” Nagkurog na ang tuhod ni Nestor, wala gihapoy numero. Hapon na ug kalipungon na si Nestor sa kakapoy ug kagutom. Unya sa kalit lang, adunay nilabay nga bugnaw nga hangin ug dihay tingog nga nadungog si Nestor: “4-8-9”. Nabuhi og kalit ang sugarol ug nisutoy pag-uli.

Pag-abot niya sa ilang balay, gihurot niya ang tanan niyang natigum nga kwarta og gitaya sa swertres, numero 4-8-9. Pagkasunod adlaw, sayo nga nibangon si Nestor kay nag-atang sa mogawas nga numero. Sus kay ang nigawas kay 2-5-6. Posoy si Nestor! Nakuyapan siya sa kaguol. Sukad ato, dili na siya motoo sa Ginoo. Ug sa iyang hunahuna, botboton ang mga pari.

Diha sa Ebanghelyo, si Hesus nag-agni sa iyang mga sumusunod nga magmakanunayon sa pag-ampo. Nasayod ang Ginoo nga usahay bati-on ang tawo og kalaay sa pagpaabot og tubag sa ilang pag-ampo. Daghan man gani ang madiskurahe kon dili dayon ihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo sa pag-ampo. Aron ipakita ang kabililhon sa pagkamakanunayon, gihatag ni Hesus kining sambingay mahitungod sa Huwes ug sa biyuda.

Sa maong sambingay, ang huwes gamhanan kaayo. Wala siyay kahadlok sa Ginoo ug walay kalooy sa tawo. Sa laing bahin, ang biyuda kabos ug naglisod pag-ayo. Miduol kining biyuda sa Huwes aron magpatabang sa iyang kaso. Sa sinugdan wala manumbaling kining huwes. Apan ang biyuda wala mohunong pagbalikbalik ngadto sa huwes. Ug sa katapusan, nakahukom ang huwes nga motabang na lang sa biyuda tungod kay sa iyang hunahuna: “Kon dili ko motabang, dili sab mohunong pagsamok kining biyuda.” Nga sa ato pa, mitabang kining huwes tungod ug alang sa iyang personal convenience lamang, dili tungod sa kalooy. Aron pagtudlo sa punto sa sambingay, si Hesus nagkanayon: “Kon ang salbahis nga huwes nakahunahuna sa paghatag sa gipangayo sa biyuda tungod sa iyang pagbalikbalik og pangayo og tabang, unsa na lang kaha ang inyong Amahan sa Langit kon siya makadungog sa mulo sa iyang mga anak dinhi sa yuta?”

Adunay duha ka butang nga angay natong ipaklaro dinhi. Una, ang atong Ginoo dili sama sa bangis nga huwes. Dili man kinahanglan nga mohilak gayod kita og dugo sa iyang atubangan aron iya kitang dunggon. Ang Dios usa ka buotang Amahan nga nahigugma pag-ayo kanato. Ug sama sa buotang Amahan dili siya kapuyan sa pagpaminaw sa pamarayeg sa iyang mga anak. Ikaduha, atong hinumduman nga kita dili sama sa biyuda sa sambingay nga gipaka-walay bili atubangan sa huwes. Hinoon, kita mga pinalanggang anak sa Dios ug sa kanunay bililhon sa iyang mga mata.

Apan, human masulti nato kining tanan, ang mga pangutana nagpabilin: Ngano man nga kinahanglan nato nga maghulat sa tubag sa atong pag-ampo? Ngano nga dili man dayon ihatag sa Ginoo ang atong gihangyo? Ngano man nga adunay pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo bisan gibalikbalik nato og pangayo? Adunay tubag kining mga pangutana.

Una, posible nga tuyoon sa Ginoo nga madugay ang tubag sa atong pag-ampo aron sukdon ang atong pagsalig kaniya. Misalig ba gayod ka sa akong pagka-Dios ug pagka-Amahan?  Misalig ba ikaw nga dili taka pasagdan? O basin nahigugma lang ka nako tungod kay hatagan man ka nako sa tanan mong gipangayo?

Ikaduha, posible usab nga ipadugay sa Ginoo ang pagtubag sa atong gipangayo aron nga kita maghatag gayod og bili sa mga butang nga gikan Kaniya. Tinuod baya nga ang mga butang nga sayon ra nato makab-ot, dili nato hatagan og bili. Apan ang mga butang nga atong gihagoan, mahimong bililhon sa atong kinabuhi.

Ikatulo, possible nga ipadugay paghatag sa Ginoo ang atong gipangayo aron nga mahatagan kitag higayon sa pagtan-aw sa tinuod ta nga panginahanglan. Kinahanglan ba gayod nato kining mga butanga? O basin magmalipayon ra kita bisan wala kining atong gipangayo? Basin baya hinoon og mamahimo kitang hambogero kon atong maangkon kining atong gipangayo sa Ginoo?

Sa katapusan, maingon nato nga dili sayon ang pagsabot sa plano sa Ginoo para kanato. Dili man gud nato dayon makita ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Ang Dios lamang ang nasayod unsa gayod ang tinuod nga angay para sa atong kaayohan. Mao kini ang nagpabilin nga hagit para sa matag usa kanato: Magmakanunayon kita sa pag-ampo. Magmasaligon kita nga ang Dios Amahan nasayod sa atong tinuod nga panginahanglanon. Ihatag niya ang tanan nga makatabang sa atong kinabuhi, apan dili niya ihatag ang tanan nga makadaot kanato.

Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man ka makanunayon ang atong pag-ampo sa Ginoo? Mag-ampo ba kita sa matag adlaw, o sa mga panahon ra nga aduna kitay pangayoon?
2. Unsa man ang mga butang nga atong gi-ampo sa Ginoo? Mga tinuod bang panginahanglanon, o kapritso lang?

No comments: