Friday, October 28, 2016

ST. SIMON AND ST. JUDE


LUKAS 6:12-16. KINSA MAN ANG ANGAYAN NGA MOSILBI SA GINOO UG SA IYANG SIMBAHAN? Sa pagkatinuod, walay bisan usa nga angayan moalagad sa Dios tungod kay ang tanan makasasala ug adunay kakulangon. Pero, adunay panultihon nga nag-ingon, “God does not call the qualified. He qualifies the called.” Nga sa ato pa, ang Ginoo, nga maoy nagdapit kanato sa pagpangalagad, maoy maghimo kanatong angayan. Ang Ginoo nagpili og mga ordinaryong tawo nga mahimong apostoles aron ipakita kon unsay Iyang mahimo sa mga tawo nga motubag sa Iyang pagdapit ug andam nga moalagad. Kining ebanghelyo magdasig kanato nga dili mobalibad kon kita dapiton sa Dios nga mahimong alagad sa Iyang Simbahan. Hinumduman nato nga ang Dios wala mangitag og perpekto nga tawo, kondili mga tawo nga andam mosunod sa Iyang kabubut-on.

No comments: