Sunday, October 9, 2016

MONDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 11:29-32. UNSA MAY TIMAAN SA PAG-UYON SA DIOS? Giingnan ni Hesus ang mga Hudiyo nga wala nay laing timaan nga ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Jonas. Ang pagkabuhi ni Jonas sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw giisip nga dakong milagro. Apan, aduna pay laing milagro nga nahitabo tungod kang Jonas. Kini mao ang wala damhang pagkabag-o sa mga tawo sa Ninibe human nila nabati ang pagsangyaw sa pinadala sa Dios. Para kang Hesus, ang pagkausab sa mga tawo usa ka milagro ug timaan nga nagpakita nga si Jonas giubanan sa Dios. Sa samang paagi, ang pagkakabig sa daghang mga tawo ngadto kang Hesus mao usab ang timaan nga siya ang pinadalang Anak sa Dios. Adunay nag-ingon: “The real miracle is not when God do the will of men but when men do the will of God.”

No comments: