Sunday, October 30, 2016

MONDAY OF THE 31ST WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 14:12-14. KINSA MAN ANG UNA NATONG TABANGAN SA ATONG MGA KAIGSOONAN? Si Kristo miingon: “Kon magkombira ka, maoy dapita ang mga kabus, mga bakol, mga piang, ug mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios inigkabanhaw sa mga matarong.” Gisulti kini ni Hesus dili tungod kay supak siya sa paghimo’g kombira uban sa mga higala. Gani, siya nagtambong man sa mga hikay nga gipasiugdahan sa iyang mga kahigalaan. Ang iyang tuyo dinhi mao ang pagtudlo sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban nga dili magpaabot og balos. Kon kita maghatag uban sa paglaom nga kita balosan, sama ra nga wala kita mohatag. Tabangan nato ang mga kabus tungod kay gamay lang ang ilang katakos ug dako ang ilang panginahanglan. Ang Panultihon 14:31 nag-ingon, “Whoever is kind to the needy honors God”.

No comments: