Monday, October 31, 2016

ALL SAINTS DAYMATEO 5:1-12. KINSA MAN ANG MGA TAWONG SANTOS? Siguro, ang atong pagsabot sa pagkasantos mag-apil ning mosunod: hilomon, disente’g binistihan, hinay manulti, kanunay mag-ampo, ug paso molihok. Pero, kining mga kalidad dili garantiya sa pagkasantos. Aduna may hilomon, pero madinumtanon; disente’g porma, pero garbosa; hinay og tingog, pero way kalooy; maampoon, pero dili makapasaylo; pinahiluna’g lihok, pero bintahoso. Ang ebanghelyo naghatag kanato’g mas lawom nga pag-ila sa mga santos: masaligon, maaghop, uhaw sa katarong, maluloy-on, putli’g kasingkasing, tigpatunhay sa kalinaw, ug andam magsakripisyo. Ang mga santos dili perpekto, pero kada adlaw maningkamot sila nga makasunod ni Kristo. Si Pope Francis nagpahinumdum: “To be saints is a not a privilege for the few, but a vocation for everyone.”

No comments: