Wednesday, October 19, 2016

THURSDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 12:49-53. KAMATUORAN – ATO BA KINING BAROGAN O DAGANAN? Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, si Kristo nagsulti dili sa unsay gustong madungog sa mga tawo kondili sa unsay matarong ug sakto. Adunay nidawat sa iyang mensahe ug nisunod sa iyang mga kasugoan. Apan daghan usab ang wala nakagusto sa iyang gipangtudlo ug nasuko kaniya. Tungod kang Kristo nagkabahinbahin ang mga tawo, bisan gani diha sa mga panimalay. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbarog ug pagpanalipod sa kamatuoran. Atong babagan ug sawayon ang mga daotang binuhatan bisan kon ang naghimo niini atong mga igsoon o kahigalaan. Dili maayo nga kita mopiyong o walay buhaton atubangan sa mga daotan. Sakto ang pahimangno ni Desmond Tutu: “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”

No comments: