Saturday, October 1, 2016

HOLY ROSARY MONTH

UNSA MAN ANG GIAWHAG SA SIMBAHAN NING BULAN SA ROSARYO?

Ang bulan sa Oktubre giisip sa Simbahan nga Bulan sa Santos nga Rosaryo. Kini wala magpasabot nga kita paampoon sa Rosaryo sulod lamang ning bulana. Gani, gidasig man kita sa pag-ampo sa Rosaryo diha sa matag adlaw. Apan, sa bulan sa Oktubre kita giawhag nga mag-ampo sa Rosaryo isip katilingban diha sa tagsatagsa ka kapilya o Simbahan. Dinhi sa atong parokya, gidapit ang tanang matoohon nga moapil sa pag-ampo sa Rosaryo kada alas 4:30 sa sayong kabuntagon.

Dugang pa niini, sa bulan sa Oktubre kita giawhag sa pagpalambo sa atong paagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Ang Rosaryo dili pag-ampo nga mabalikbalikon lamang (repetitive), kondili pag-ampo nga mapamalandungon (meditative). Ang pagbalikbalik og ampo sa “Amahan Namo” ug “Maghimaya ka Maria” maoy pamaagi sa pagpadayag sa atong walay puas nga gugma sa Dios ug sa Mahal nga Birhen. Dili kita angay’ng maluya o mapul-an sa paglitok niini sama nga dili usab kita angay’ng mapul-an sa pag-ingon og “I love you” sa tawo nga atong gihigugma. Apan, ang pag-ampo sa Rosaryo kinahanglan ubanan kanunay og pamalandong. Mahimo nato kini kon kita dili magdali o magpaspas sa paglitok sa mga pulong sa pag-ampo. Diha sa ebanghelyo ni San Mateo 6:7 si Kristo nagpahimangno kanato nga dili mag-ampo sama sa mga pagano ug mga tigpakaaron-ingnon nga magyawyaw ug magbalikbalik sa mga pulong nga walay kahulogan. Ang mga pulong sa “Amahan Namo” ug “Maghimaya ka Maria” puno sa kahulogan. Dili unta nato kini ampoon sa dinali-an nga paagi.


Ato usab nga hinumduman nga matag misteryo sa Santos nga Rosaryo adunay kalambigitan sa dakong Plano sa Kaluwasan nga gibuhat sa Dios pinaagi ni Kristo. Sa sulod sa Rosaryo anaa si Kristo, ang atong Dios ug Manluluwas, nga nagpakatawo, nagsangyaw, nagpasakit, nagpakamatay, ug nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Anaa usab ang Mahal nga Birhen nga gipili sa Langitnong Amahan aron mahimong bililhong kabahin sa kinabuhi sa Iyang Anak ug sa Iyang buhat sa pagpangluwas. Busa, sa sunod nga higayon nga kita mag-ampo sa Santos nga Rosaryo, himoon nato kini sa mapamalandungong paagi. Siguroon nato nga dili kita magdali ug mogahin kita’g mga yugto sa kahilom ug pagpamalandong.

No comments: