Friday, October 28, 2016

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 19:1-10

Naay moingon nga lisud ang tawo nga mubo o gamay. Pananglitan, kining akong amigo nga pari nga medyo short ang gitas-on, maproblema usahay tungod kay sa iyang kamubo maalaan siya sa mga tawo sa baryo nga altar boy. Dihay usa ka higayon nga gamisa siya sa usa ka kapilya nga adunay taas nga altar. Ang iya ra gyod intawong ulo ang migimaw. Mao man gani nga sa iyang pagpanguros ang iya na lang nawong ang gikurusan.

Pero, naa man puy moingon nga nindot kon mubo ang tawo. Una, dugay siya nga matigulang og porma. Ikaduha, dili siya dali nga mapakog. Ug labaw sa tanan, dali ra siya maka-ipsot kay dili man mahinungan o mabantayan.

Ang Ebanghelyo karon naghisgot mahitungod kang Saqueo – mubo nga tawo, apan nahimong modelo sa mga sumusunod ni Kristo. Ang pangalan nga Saqueo, alang sa mga Hudiyo, nagpasabot og “makiangayon o limpyo nga tawo”. Murag “ironical” kining pagpangalan kang Saqueo tungod kay atong nasayran nga sa wala pa siya makaplagi ni Hesus, si Saqueo hugaw man nga tawo – usa ka hepe sa mga kobrador sa buhis nga nagpahimulos sa kwarta sa katawhan. Apan diha ni Saqueo, atong makita kon unsay mahimo sa grasya sa Ginoo ngadto sa usa ka makasasala.

Unsa may atong makat-onan sa sugilanon sa kinabuhi ni Saqueo?

Una sa tanan, ang kinabuhi ni Saqueo magpahinumdum kanato nga ang gahum ug bahandi dili makagarantiya og kalipay sa tawo, ilabina kon kini magagikan sa daotang binuhatan. Si Saqueo nadato pag-ayo apan wala magmalinawon tungod kay gipili man niya ang kinabuhi nga salawayon. Niadtong panahon ni Hesus, ang mga kobrador sa buhis nagtrabaho para sa mga pagano nga Romano, nga naghari sa mga Hudiyo. Nagpadato sila pinaagi sa pagpasobra og singil sa buhis. Tungod niini, giisip sila sa ilang katawhan nga makasasala ug traydor. Karon, unsaon man nimo pagkalipay kon atubangan sa mga tawo, ikaw giisip nga mahugaw. Mao kini ang gibati nga kamingaw ni Saqueo. Ang iyang gahum ug bahandi nakapalayo kaniya sa mga tawo.

Pila kaha ka dato ang nakasinati sa susamang pagbati ni Saqueo? Si Bill Gates nag-ingon: “Maayo unta og ma-bilyonaryo sab mo sama nako aron makaamgo mo nga ang kuwarta dili maoy garantiya sa tinuod nga kalipay sa tawo.”

            Ang estorya ni Saqueo magtudlo kanato nga ang tinuod nga kalipay sa tawo magtubod gayod gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo nag-ingon nga si Saqueo nangitag paagi nga makita si Hesus. Si Saqueo usa sa daghang mga tawo nga mibatig kahaw-ang sa kinabuhi. Sa kalibutanong pagtan-aw, anaa na kaniya ang tanan. Pero, sa iyang kahiladman, adunay dakong kahaw-ang. Si San Agustin ang nag-ingon: “We are made for God and our hearts are restless until they rest in Him.” Kining panultihon nahimong tinuod sa kasinatian ni Saqueo. Diha na siya nagmalipayon sa dihang iya nang gidawat si Hesus sa iyang kinabuhi.

Dugang pa niini, ang kinabuhi ni Saqueo magtudlo kanato nga ang  kaluwasan magsugod sa pagsanong sa imbitasyon ni Kristo. “Kanaog dayon, kay karong adlawa anha ko sa imong balay.” Ang mga komentador sa ebanghelyo nag-ingon nga kini usa ka pagdapit sa Ginoo kang Saqueo sa pagbiya sa iyang daotang nahimutangan, sa iyang ngil-ad nga binuhatan. In a way, the Lord called him to come down to earth, to enter into contact with reality, with the people whose poverty he had taken advantage of. Unya, ang nakanindot ni Saqueo kay midawat siya sa maong hagit. Mikanaug siya. Usa ka pagpakita sa iyang pagpaubos sa kaugalingon. Ug malipayon siyang midawat ni Hesus sa iyang panimalay.

            Nagbagulbol ang mga tawo sa pagkakita nila ni Hesus didto sulod sa balay ni Saqueo. Apan unsa may gihimo ni Saqueo. Wala man siya moingon nga “Nasuya lang mo!”. Hinoon, gidawat niya ang iyang pagkamakasasala. Paminaw unsay iyang giingon ni Hesus: “Ginoo, ihatag ko sa mga kabos ang katunga sa akong katigayonan.” Dihadiha dayon, gidawat ni Saqueo nga ang labing dako nga sala nga iyang nahimo mao ang pagpahimulos sa mga kabos. Ug kon magbag-o man siya, una niyang hatagan og pagtagad ang mga kabos nga iyang gipahimudsan.

            Midungag pa si Saqueo sa pag-ingon: “Ginoo, kon may gitikasan ko, makaupat ko pilo-piloon ang akong ibayad.” Ang Balaod sa mga Hudiyo nagsugo nga kon adunay pagdawat sa sala, ug kon gusto sa nakasala nga i-uli ang iyang nakuha, o ibalik ang iyang naguba, kadto lamang orihinal nga kantidad ang iyang bayran, dugangan lang niya og 1/5. Apan, si Saqueo nagpakita og pagkamatinud-anon sa iyang pagbasol pinaagi sa kagustohan nga bayran ang iyang nakawat sa kaupat ka pilo. Sobra ra kaayo kini kaysa gisugo sa Balaod.

Kini si Saqueo angay gayod natong himoong sumbanan sa pagbag-o. Hinaot unta nga makat-on usab kita pagdawat sa atong mga sala. Kasagaran ra ba nato dili moangkon og sala, mangita hinuon og laing kapasanginlan. Usahay pud, daghan kaayo kitag rason aron ma-justify ang ngil-ad natong binuhatan. Hinaot usab unta nga makamao kitang mobayad sa mga kadaot nga atong nahimo sa mga tawo. Maayo lang ra ba kitang mangayog pasaylo, apan walay himoon aron maayo ang mga samad ug kadaot nga resulta sa atong pagpakasala.

Pamalandongan nato kini:
1.     Unsa man ang mga sala nga atong nahimo ug angay nga basolan?

2.     Unsa may atong himoon aron mabayran o mahulipan ang kadaot nga atong nahimo batok sa uban?

No comments: