Saturday, November 26, 2016

1ST SUNDAY OF ADVENT (YEAR A)

Is 2:1-5; Rom 13:11-14; Mt 24:37- 44

Karon mao ang unang adlaw sa Liturhikanhong Kalendaryo sa Simbahan. Daghang mga tawo ang wala masayod nga kita gasunod og laing kalendaryo para sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang kalendaryo sa kalibutan gimugna sa lain-laing panahon sama sa panahon sa ting-init, ting-ulan ug ting-tugnaw. Sa susamang paagi, ang liturhikanhong kalendaryo aduna usay lain-laing panahon sama sa adbiyento, pasko, ordinaryo, kwaresma, pagkabanhaw, ug uban pa. Dinhi sa kalendaryo sa Simbahan, ang matag panahon adunay kalambigitan sa mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Gituyo kini aron nga ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi mahisubay gayod sa kinabuhi sa Dios.
Ang unang bahin sa Liturhikanhong Kalendaryo mao ang panahon sa Adbiyento, nga atong gisugdan karong Domingoha. Ang pulong “adbiyento” nagagikan sa Latin nga adventus nga nagpasabot og “pag-abut”. Gigamit nato kining maong pulong aron itawag sa panahon kanus-a atong gipaabut ang Ginoo nga Manluluwas. Upat kini ka Domingo padulong sa Pasko sa Pagkatawo ni Kristo ug gisimbolohan sa upat ka kandila sa Advent Wreath. Ang dakong tema sa Adbiyento mao ang “pagpaabut ug pagbantay”. Kitang tanan gihagit nga magpabiling mabinantayon o mag-andam kanunay alang sa klase-klaseng pag-abut sa Ginoo diha sa atong kinabuhi.
Ang mga semana sa Adbiyento maoy panahon sa pag-andam para sa adlaw sa Pasko, kanus-a atong handumon ang pagpakatawo sa Ginoo. Ato kining saulogon uban sa kasingkasing nga mapasalamaton tungod kay dinhi atong mabati nga kita gihigugma pag-ayo sa Dios. Ang Ginoo nagpakatawo ug nahisama kanato uban sa tuyo nga kita mahisama kaniya. Ang Dios maoy naghimo sa unang lakang aron kita mahiuli ug mahiusa kaniya. Ang liturhikanhong kolor sa Adbiyento mao ang violet o purple nga magpakita nga kini usa ka panahon sa paghinulsol. Aron mahimong makahuluganon ang pasko, angay kita nga magbag-o sa kinabuhi, magbasol sa mga sala ug maghini-uliay sa maayong pagtinagdanay.
Dugang pa niini, ang Adbiyento magdasig kanato nga magbantay sa pagduaw sa Ginoo sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Sa mosunod nga Domingo, ang ebanghelyo magsaysay mahitungod ni San Juan Magbubunyag nga maoy magpaila kang Kristo, ang Dios nga anaa nakig-uban sa mga tawo. Kaniadto, si Hesus nagpuyo taliwala sa mga tawo, apan pipila lamang ang nakabantay kaniya. Karon, siya anaa gihapon sa atong taliwala pinaagi sa Espiritu Santo, apan pipila lamang ang naghatag og bili sa iyang presensya. Ang Adbiyento magdapit kanato sa paghatag og pagtagad sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. Siya atong ikahibalag sa Santos nga Misa, sa Kristohanong katilingban, ug sa matag tawo nga nanginahanglan og tabang.
Ug sa katapusan, ang Adbiyento magpahinumdum kanato nga mangandam alang sa atong umaabut nga pag-atubang sa Ginoo. Kini mahitabo sa adlaw sa pagbalik ni Kristo sa katapusan sa panahon nga mao usab ang adlaw sa paghukom. Ang ebanghelyo nagpahimangno kanato nga ang “Anak sa Tawo” moabut sa takna nga wala damha, sama sa dakong lunop nga nahitabo panahon ni Noe. Miabut ang lunop samtang ang mga tawo nangaon, nanginum ug nagminyoay. Nga sa ato pa, wala gayoy timailhan nga nakapaandam kanila nga maglunop na. Ingon usab kuno niini ang mahitabo sa adlaw sa pagbalik ni Kristo. Walay “last call”. Busa, ang hagit sa Simbahan mao kini: Pagmata kanunay! Ayaw pagpiyong-piyong! Pagpabiling mabinantayon!   Adunay nag-ingon: “Ang tawo nga mapakyas sa pagpangandam tabla ra nga nangandam sa iyang kapakyasan.”
Unsaon man nato nga magpabiling mabinantayon sa pag-abut sa Ginoo? Diha sa ikaduhang pagbasa, Si San Pablo naghatag og practical advice: Pagpuyo kamo kanunay isip mga anak sa kahayag ug likayi ang tanang buhat nga salawayon. Gipasabot ni Pablo nga angay kitang manginabuhi nga maligdong ug likayan ang daotang mga buhat sama sa paghuboghubog, pagpangaway, pagdinaotay, kasina, ug uban pa.
Ang panahon sa Adbiyento usa ka maayong pahinumdum nga ang matag adlaw sa atong kinabuhi ato gayong gamiton sa pagpangandam sa atong pakigkita sa Ginoo. Manglimpiyo kita kada adlaw (dili kada semana, dili kada bulan) aron sa tanang panahon andam kita sa pagpakig-uban sa Dios.
Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man ang panahon sa Adbiyento sumala sa gitudlo sa Simbahan?

2. Unsa man ang mga tahas nga angay natong buhaton sulod sa panahon sa Adbiyento?

No comments: