Sunday, November 20, 2016

WEDNESDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 21:12-19. KON ANG MENSAHE NI KRISTO USA KA MAAYONG BALITA, NGANONG ADUNA MAY MASUKO SA IYANG MGA MAGSASANGYAW? Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang mga sumusunod ni Kristo pagasakiton ug ang uban patyon. Gani, ang mga tinun-an pwedeng budhi-an sa ilang mga ginikanan, kaigsoonan ug kahigalaan. Nganong mahitabo man ang sama niini? Ang pinakadakong hinungdan mao si Satanas. Siya ang mohulhog og mga tawo nga masuko, magdumot, ug mopatay sa mga sumusunod ni Kristo. Si Satanas kontra sa kamatuoran; buhaton niya ang tanan aron pugngan si bisan kinsa nga magsangyaw o magpuyo nga matarong. Apan dili kita angay’ng mahadlok ug mabalaka tungod kay si Kristo mipasalig sa iyang makanunayong pagpakig-uban sa tanan nga mobarog para Kaniya: “I will never leave you, nor forsake you” (Hebreo 13:5).

No comments: