Saturday, November 19, 2016

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING (YEAR C)

Lukas 23:35-43

Niadtong tuig 1925, gitukod ni Pope Pius XI ang kapistahan sa Kristo nga Hari. Niining panahona, ang diktador nga si Mussolini naghari-hari sa Italya, ug buot ipakita sa Santo Papa nga usa ra ang tinuod nga hari, si Kristo nga atong Ginoo.

Kaniadto, ang pangilin sa Kristo nga Hari saulogon sa bulan sa Oktubre, apan karon gi-selebrar  kini sa Simbahan sa katapusang Domingo sa Liturhikanhong Kalendaryo aron itudlo nga ang kinatibuk-ang pagpadayag sa paghari ni Kristo mahitabo sa katapusan sa panahon.

Ang pagkahari ni Kristo adunay lig-on kaayo nga basihanan diha sa Balaang Kasulatan. Diha sa ikaduhang pagbasa, atong nadungog si San Pablo nga nag-ingon: “Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay’ng Anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita – mga gahom nga espirituhanon, mga punoan, mga hari, mga gahum . . . gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya” (Colosas 1:12-20). Apan ang ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga ang pagkahari ni Kristo dili susama sa naandan natong pagsabut sa usa ka hari. Si Kristo dili hari nga nagpahayahay lamang, kondili usa ka hari nga nagsakripisyo ug naghalad sa kinabuhi alang sa iyang katawhan. Wala siya maghari-hari ug wala magpaserbisyo. Hinoon, siya nagpabiling mapaubsanon ug maalagaron sa uban hangtud sa kamatayon.

Atong nadungog sa ebanghelyo kon giunsa pagbugalbugal sa mga pangulong pari ug mga sundalo si Kristo nga gilansang sa krus: “Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon!” “Kon tinuod nga ikaw ang anak sa Diyos nga gamhanan, nganong dili ka man monaug gikan sa Krus?” Ngano man tuod nga wala luwasa ni Kristo ang iyang kaugalingon didto sa krus? Usa sa posible nga hinungdan mao nga si Hesus wala mogamit sa iyang gahum aron magpakasayon sa iyang misyon. Sa daghang panahon, gigamit niya ang iyang gahum aron sa pagtabang sa mga kabos ug mga masakiton, apan wala niya kini gamita alang sa iyang personal nga interes lamang. Mahimo man niyang ipakita ang iyang talagsaong gahum ngadto sa mga tawo pinaagi sa pagkanaog gikan sa krus ug pagluwas sa iyang kaugalingon, apan wala niya kini buhata aron ipadayag unsa kadako ang iyang gugma para kanato. Pinaagi sa pag-ula sa iyang kinabuhi didto sa krus, gipamatud-an ni Kristo unsa kita niya kabililhon. Siya gayod ang atong Hari tungod kay siya ang labing nahigugma kanatong tanan.

Ang atong Hari nga si Kristo nagbitay sa krus, wala maglingkod sa trono. Gipurongpurongan siya sa maidlot nga mga tunok, dili sa koronang bulawan. Kini tungod sa iyang dakong gugma para sa katawhan. Gigamit niya ang iyang gahum dili aron magharihari, kondili aron mag-alagad sa tanan. Usa kini ka nindot nga panig-ingnan alang sa tanan nga naghawid og posisyon o gahum diha sa gobyerno, sa pribadong sector, o bisan diha sa Simbahan. Ang Kristo nga Hari maoy maghagit kanila sa paghatag sa kaugalingon diha sa mapaubsanong pagpangalagad ug matinud-anong paghigugma sa isigkaingon.

Si San Agustin nagtudlo kanato sa kinaiya sa sala. Para kaniya, ang sala mao ang pagkinabuhi nga para sa kaugalingon lamang. Diha sa sala, ang Ginoo dili na maoy sentro, kondili ang kaugalingon. Ingon niini ang panghunahuna ug pagbati sa tawo nga makasasala. Puro para sa kaugalingon, walay para sa uban. Bisan ang iyang paggamit sa gahum para lamang sa kaugalingong kaharohay, dili para sa laing mga tawo. Kon atong gamiton ang gahum para lamang sa kaugalingong kaayohan, para lamang sa atong mga plano ug ambisyon sa kinabuhi, kini wala na mosubay sa kabubut-on ug katuyoan sa Dios. Ang yawa, dili na si Kristo, maay naghari sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga kini dili gayod maoy mahitabo kanato.

Pamalandongan nato kini:
1.     Sa unsa mang paagi nato gisimba ug gisunod si Kristo nga Hari?

2.     Giunsa man nato paggamit ang gahum, ang abilidad, ug ang katakos nga hinatag sa Ginoo? Gigamit ba nato kini sumala sa kabubut-on ug mga katuyoan sa Dios?

No comments: