Saturday, November 19, 2016

SATURDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 20:27-40. UNSA MAY KAPAINGNAN SA ATONG KINABUHI? Sa may ganghaan sa karaang sementeryo, adunay nakasulat, “Dinhi matapos ang tanan!” Tinuod ba nga sa lubnganan matapos kitang tanan? Ang mga Saduseo wala nagtuo og pagkabanhaw tungod kay kini wala nahisulat sa libro ni Moises. Gawas niana, ang ilang hunahuna ug kasingkasing kalibotanon kaayo, ug dili nila mahulagway ang langit. Apan, para kanatong mga Kristiyano, ang kalibotan usa lamang ka temporaryong puloy-anan tungod kay kita gibuhat dili man para niini kondili para sa Diosnong himaya (Isaias 43:7). Si Kristo nag-ingon, “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod siya mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayod mamatay” (Juan 11:25). For the believer, “There is not death. Only a change of worlds.”

No comments: