Saturday, November 12, 2016

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 21:5-19

Si Ernie ug si Bert managsuod nga higala ug pareho sila nga hilig modula og tennis. Buntag, udto, gabii, basta walay kabilinggan, makita sila nga gadulag tennis. Usa ka higayon niana, samtang sila namahulay, nagsinaaray sila nga kon kinsa ang mamatay nila og una, kinahanglan mobalik gayod ug mopahibalo sa nahibilin kon duna bay tennis sa langit. Sa dihang namatay si Ernie, gipaabot gayod siya ni Bert nga motunga ug magpahibalo kon duna bay tennis sa langit. Ug tuod man, mipakita sa damgo si Ernie kaniya ug miingon, “Bert, aduna koy good news nimo. Daghan ang dula sa tennis diri sa langit. Bibo kaayo. Ang bad news kay ugma pohon, schedule naka nga modula diri!”

*****
Ning naghinapos nga mga adlaw sa Liturhikanhong Kalendaryo, buot sa Simbahan nga kita mamalandong sa umaabot nga katapusang mga adlaw sa kalibotan ug sa atong kamatayon, kanus-a kita moatubang sa Dios nga Maghuhukom. Sa unang pagpaminaw, daghan kanato maguol, makuyawan, o gani malisang nga makadungog mahitungod ning mga butanga. Pero, angayan ba gayod kitang mahadlok nga maghisgot o mamalandong niini?

Mahadlok kita kon ang atong panan-aw mapunting lamang sa mga kalisod, hagit ug mga pagsulay sa umaabot, sama sa mga gira, linog, sakit, kagutom ug mga pagpanglutos. Diha sa ebanghelyo, si Hesus nagtudlo nga kining mga butanga mag-una gayod sa pagkahitabo, apan gidasig kita niya nga magpabiling lig-on tungod kay dili man kita pasagdan sa Dios. Gani, gipasaligan kita niya nga bisan ang usa ka lugas natong buhok iya gayong panalipdan. Imbis nga kahadlokan, ang kasakit ug ang pagpanglutos angay natong isipon nga kahigayonan sa pagpamatuod sa atong gugma ug pagsunod Kaniya. Kini maoy magdala kanatog kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan.

Angay lamang usab kitang malisang sa pag-abot sa katapusang adlaw kon ang atong kinabuhi wala magsunod sa kabubut-on sa Dios, o kon kita giharian sa pagkadaotan. Sa unang pagbasa, si propeta Malachi nanagna nga muabot ang adlaw, kanus-a hatagan og ganti ang mga tawong matarong nga naningkamot pagpuyo sa kagustohan sa Dios. Nagpasidaan usab siya nga sa maong adlaw, paninglan ang mga tawong daotan ug pabayron sa ilang salawayong mga buhat. Kon kita naningkamot nga magtarong, kon kita naninguha sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug kon kita makamaong mangayo og pasaylo, nganong malisang man kita nga moatubang sa Dios nianang panahona?

Nilamdagan sa kamatuoran nga ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw sa paghukom muabot gayod, unsa may angay natong buhaton?

Una, ang katapusan sa panahon angay natong paaboton uban sa kahinangop ug dakong pagsalig, dili sa kabalaka ug kahadlok. Adunay mga tawo nga managna ug mohatag og petsa kanus-a kini mahitabo. Motuo ba kita nila? Angay ba kitang malisang sa ingon niining panagna? Dili ug dili gayod angay. Si Hesus mismo ang nagtudlo nga dili kita angay maminaw kanila. Ug dili usab kita angay nga harian sa kahadlok. Ang adlaw sa paghukom maoy maghatag og hustisya sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, ang kadaogan sa kaayo batok sa daotan. Si Hesus, ang Ginoo nga atong gisimba ug gisunod, maoy maghatag kanato og kadaogan batok sa daotan ug sa sala.

Ug ikaduha, ang dili kalikayan nga pag-abot sa adlaw sa kamatayon ug sa paghukom angay nga magdasig kanato sa pagsaksi matag adlaw sa ebanghelyo ni Kristo. Ang mga sumusunod ni Kristo dili mahimong magtapol, magkumpyansa, o mag-usik sa panahon. Kini ang pahimangno ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonika nga wala na maglihok tungod kay naghunahuna sila nga hapit na mobalik ang Ginoo. Dili kini ang angay natong sundon. Ang katapusan sa panahon muabot sa pagbuot sa Dios. Bisan tuod wala kita masayod kanus-a kini mahitabo, dili kita angay nga magpasagad. Samtang nagpaabot sa maong panahon, angay kitang magpuyo ug magbuhat sa inadlaw-adlaw nga buluhaton ug responsabilidad, sa hilom nga paagi, uban sa kamatinud-anon ug sa dakong gugma, para sa kaayohan sa katilingban sa Dios.

Pamalandongan nato kini:
1. Unsa may atong gibati samtang namalandong kalabot sa katapusan sa kalibotan ug sa atong kamatayon? Nahadlok ba kita? Asa man gikan ang atong kahadlok? Unsa may rason nganong kini man ang atong gibati?

2. Unsa may angay natong buhaton aron kita mahimong andam kanunay sa pag-abot sa katapusan sa atong kinabuhi, o sa adlaw nga kita moatubang sa Ginoo aron hukman?

No comments: