Saturday, August 13, 2016

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Jer 38:4-6, 8-10; Heb 12:1-4; Lk 12:49-53

Ang tema sa mga pagbasa karong Domingoha mao ang maisogong pagsangyaw sa kamatuoran ug pagdapig sa katarong, sama sa gihimo sa mga propeta ug ni Kristo, bisan kon ang pagbuhat sa ingon makapasuko sa mga tawo ug magdala sa magsasangyaw ngadto sa kasakit ug kamatayon.

Sa unang pagbasa, si Jeremias nakasinati og kasakit tungod sa iyang matinud-anong pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Isip propeta, gisultihan niya ang hari (Sedekias) nga kabubut-on sa Dios nga mosurendir ang Israel sa Babilonia aron maluwas ang ilang katawhan. Ang pagsangyaw ni Jeremias nakadisturbo sa mga tawo, ug maoy hinungdan sa ilang pagkabahinbahin. Daghan ang nangasuko kaniya ug gipapriso siya sa usa ka lawom nga ugang tabay.

Ang nahitabo kang Jeremias mahimo usab nga mahitabo kanato. Usahay, sa pagsaksi sa kamatuoran, mahimo kita nga kontrabida sa mga tawo. Puwede kining mahitabo sa usa ka pari nga magsaway sa pag-abuso sa kinaiyahan nga gihimo sa mga mapahimuslanong negosyante o opisyales. Puwede usab kini nga dangatan sa usa ka empleyado nga makigbatok sa daotang pamaagi diha sa establisamento nga iyang gitrabahoan. Usahay, tungod sa atong pagtuman sa kabubut-on sa Dios, maguba ang atong relasyon uban sa mga higala ug bisan gani uban sa pamilya. Mahitabo kini sa usa ka batan-on nga dili mouban sa iyang mga barkada diha sa paggamit og gidiling druga. Mahitabo usab kini sa usa ka anak nga dili moapil sa ilegal nga negosyo sa iyang pamilya.

Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa Sulat ngadto sa mga Hebreo, nagpadayag sa gibuhat ni Kristo nga pagsaksi sa kamatuoran. Wala siya mohunong sa pagsangyaw bisan pa’g daghan ang nangasuko kaniya. Ang kamatuoran ug ang kabubut-on sa Dios Amahan wala niya talikdi bisan pag nameligro ang iyang kinabuhi, bisan gani og gilansang na siya sa krus. Tungod niini, naangkon niya ang himaya ug kadungganan, nagalingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios Amahan. Kini magdasig kanato nga mopadayon sa pagpatunhay sa katarong dinhi sa kalibotan.

Diha sa ebanghelyo, si Hesus nag-ingon nga ang iyang presensya magdala og pagbahinbahin, dili kalinaw. “Pagbahinbahin” tungod kay ang tinuod niyang sumusunod mobarog man gayod sa kaayo ug kamatuoran. Ug tungod kay aduna may mga tawo nga adto maminaw sa hulhog sa daotan, aduna gayoy mahitabong panagbahin sa katawhan, bisan diha sa pamilya. Ang mga tawong daotan dili ganahan makig-uban sa mga tawong matarong. Sama nga ang mga matarong dili usab malipay makig-uban sa mga tawong daotan. Si George Washington nag-ingon, “Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for it is better to be alone than in bad company.”

 Si Rogelio usa ka buotan ug matinud-anong empleyado sa usa ka dakong buhatan sa gobyerno. Daghan ang modani kaniya nga moapil sa mga ilegal nga kalihokan sa ilang opisina aron makasapi og daghan. Apan, dili niya kini mabuhat tungod kay mahadlokon siya sa Dios. Usa ka adlaw niana, nag-abot si Rogelio ug ang ubang empleyado didto sa parkingan sa ilang buhatan. Si Rogelio padulong moangkas sa iyang karaang motorsiklo, samtang ang ubang empleyado sa ilang mahalon nga mga kotse. Unya, ang mga empleyado nga nagsakay og kotse, mabiay-biayon nga miingon kang Rogelio: “Tan-awa, kon makamao pa unta ka nga moapil sa among ilegal nga buhat, dili na unta ka mag-agwanta anang imong karaang motorsiklo!” Apan, kalmado nga mitubag si Rogelio: “Mga brod, hinaot nga makasabot mo. Kon makontento lang unta kamo nga mosakay og karaang motorsiklo, dili na unta kinahanglan nga moapil pa mo sa ilegal nga negosyo.”

Pamalandongan nato kini:
1. Ato bang gisangyaw ang kamatuoran ug ang kabubut-on sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat? Wala ba nato i-surrender ang atong Kristohanon ug moral nga mga prinsipyo aron lang makab-ot ang mga ambisyon sa kinabuhi?

2. Aduna ba kitay kaisog sa pagsulti sa katawhan mahitungod sa ilang sayop ug daotang binuhatan?

No comments: