Tuesday, August 30, 2016

TUESDAY OF THE 22ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 4:31-37. KINSA MAN ANG MAS LABAW’NG GAMHANAN – ANG DIOS BA O ANG YAWA? Ang mga karaang tawo sa Tunga-tungang Sidlakan adunay patoo-too nga kon mailhan ug mahinganlan nimo ang imong kaaway pwede nimo siyang tumbahon ug lupigon. Mao kini ang gisulayan paghimo sa yawa sa dihang kini misinggit sa makusog, “Hesus nga taga-Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Nakaila ako kinsa ka: ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios!” Pero, wala tagda ni Hesus kining maong mga pulong. Hinoon, gimandoan ni Hesus ang yawa, nga wala gani niya hinganli, sa paggula gikan sa tawo. Ang gahum sa Dios mopatigbabaw batok sa gahum sa yawa ug busa, kita nga iyang mga anak dili gayod angay nga mahadlok sa mga daotan. Si Woodrow Kroll nag-ingon: “With the power of God within us, we need never fear the powers around us.”

No comments: