Sunday, August 14, 2016

FEAST OF THE ASSUMPTION OF MARY (YEAR C)


LUKAS 1:39-56. NGANONG GIPAUNA MAN SA PAGPASAKA SA LANGIT ANG MAHAL NGA BIRHEN MARIA SA TANANG MGA MAGTOTOO? Ang nahitabong pagpasaka sa langit ni Maria wala mahisulat sa Biblia, apan kabahin kini sa Tradisyon sa Simbahan sukad pa sa iyang sinugdanan. Si Maria adunay talagsaong papel sa plano sa kaluwasan nga gilatid sa Labaw’ng Makagagahum. Ang Dios nagbuhat og mga dagkong butang para kaniya. Nahimo siyang “bulahan sa mga babaye nga tanan” tungod kay gipili siya sa Dios nga mahimong inahan sa Iyang Bugtong Anak. Tungod kay si Maria inahan man sa Dios, angay lamang nga dili na siya pahulaton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa tanan nga mahigugma ug mosunod kang Hesus. Ug kita nagmalaumon nga sa pag-abot sa saktong panahon buhaton usab sa Dios kanato ang gibuhat na niya kang Santa Maria.

No comments: