Monday, August 15, 2016

TUESDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 19:23-30. NGANONG NAGHATAG MAN SI HESUS OG MAKUSGANONG PAHIMANGNO NGADTO SA MGA DATO? Adunay pipila ka mga posibleng rason niini. Una sa tanan, ang bahandi makadasig sa tawo sa paghunahuna nga mabuhi siya bisan wala ang Dios. Magsalig na siya sa iyang kwarta ug dili na mosangpit sa Ginoo. Dugang pa niini, ang bahandi makapahimo sa tawo nga garboso, laog, ug buta sa malisod nga kahimtang sa uban. Kini ang gihulagway ni Hesus sa sambingay mahitungod sa usa ka dato ug sa kabos nga si Lazaro (Lukas 16:19-31). Ang ebanghelyo karon magdasig sa mga dato nga adto mosalig sa Dios, dili sa ilang bahandi, ug magmapaambiton sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Nindot ang giingon ni Winston Churchill: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”

No comments: